Vastuvõtunõuded viiuli, vioola ja tšello erialale tavaõppes


1. Eriala eksam*
 • 1 osa suurvormist
 • 1-2 pala
 • 2 erineva karakteriga etüüdi
 • 1 heliredel

*kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale

2. Solfedžo test

.....................................

Vastuvõtunõuded kontrabassi erialale tavaõppes

Loe ühisõppe kohta lähemalt siit ››

1. Eriala eksam*
 • heliredel, minimaalselt 1 oktav
 • 2 erineva karakteriga pala

*kava raskusaste peab vastama sisseastuja ettevalmistuse tasemele

2. Solfedžo test

.....................................

Vastuvõtunõuded viiuli, vioola, tšello, kontrabassi erialale ühisõppes

 1. Eriala eksam:
 • kaks pala
 • üks heliredel
 • topeltnoodid
2. Solfedžo test:
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu