Toetused

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolis õppijatel on võimalus saada järgmisi toetusi:

  • õppetoetus
  • koolilõuna toetus
  • sõidukulude hüvitamine

Õppetoetused

Õppetoetust on õigus saada õpilasel, kes õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.  

  • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)
Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulu hüvitist on õigus saada statsionaarses õppevormis kutseõppe tasemeõpet läbival õpilasel, kelle alaline elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas.       

  • Õpilaste sõidukulu hüvitamise kord (PDF)

Koolilõuna toetus

Koolilõuna toetuse saamise õigus on statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivatel kuni 20-aastastel ilma keskhariduseta õpilastel. Pärast õpilase 20-aastaseks saamist on toetus ette nähtud jooksva õppeaasta lõpuni.   

  • Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)

Majutuskulutuse hüvitamine

  • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)
  • Avaldus majutuskulude hüvitamise taotlemiseks (PDF)