Vastuvõtunõuded kompositsiooni ja muusikateooria erialadele  

1. Kompositsiooni eriala

 • ükskõik millises vormis kompositsioon(id)

      esitada noot (isegi kui selle kirjapanemisega on tekkinud probleeme ja kõike ei oska)

      tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil.

 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
 • klaveril

      polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st)

      suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. Solfedžo test »

(hetkel korrigeerimisel)

2. Muusikateooria eriala

 • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.
 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
 • klaveril

      polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st)

      suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)


Vastuvõtunõuded kompositsiooni ja muusikateooria erialadele ühisõppes


Kompositsiooni eriala

1. Eriala eksam:

 • ükskõik millises vormis kompositsioon(id), esitada noot
 • tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil
 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
 • klaveril 

a) polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st) 

b) suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)


 2. Solfedžo test:
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu


Muusikateooria eriala

1. Eriala eksam:

 • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.
 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
 • klaveril 

a) polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st)

b) suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa) 

 2. Solfedžo test:
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu