Solfedžo sisseastumiseksami nõuded ja sisu

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest testist, mille alusel hinnatakse õpilaskandidaadi muusikalist kuulmist, oskusi ja võimeid solfedžos ning muusikateoorias.

Kirjalik test (vt NÄIDET) sisaldab valikut järgmistest ülesannetest:
 
I osa – diktaat ja kuulamine: 
   1. kirjutada meloodiadiktaat, mille rütm on ette antud; 
   2. kirjutada rütmidiktaat, mille helikõrgused on ette antud;
   3. kirjutada meloodiadiktaat, mille mõned noodid on ette antud; 
   4. eristada kuulmise järgi intervalle ja akorde; 
   5. määrata kuulmise järgi lihtintervalle; 
   6. määrata kuulmise järgi akorde (valikus on mažoorne (M) ja minoorne (m) kolmkõla pööretega,ning V7 pööretega ja VII7 põhikujus koos lahendusega või ilma lahenduseta);
   7. määrata akorde järgnevuses ning kirjutada bassinoodid (valikus on põhikolmkõlad pööretega, V7 pööretega ning VII7 põhikujus).
II osa – muusikateooria (valik järgnevatest ülesannetest): 
   1. määrata vältuste kestvus löökides antud taktimõõdus; 
   2. määrata noodinäite põhjal taktimõõt ja kirjutada see noodijoonestikule õigesse kohta;
   3. tõmmata taktijooned vastavalt taktimõõdule;
   4. kirjutada tühjadesse taktidesse vabalt valitud rütm lähtudes etteantud taktimõõdust;
   5. kirjutada nootidele vastavad nimetused viiuli- ja bassivõtmes;
   6. määrata noodinäite alusel laad (valikus on loomulik duur ning loomulik, harmooniline ja meloodiline moll);
   7. täita lüngad paralleelse helistiku nimega või helistikele vastavate võtmemärkidega;
   8. määrata noodinäite alusel selle helistik;
   9. määrata ja ehitada antud noodist lihtintervalle;
   10. määrata akordistruktuure (valikus on kolmkõla põhikuju ja pöörded);
   11. ehitada antud helistikus põhikolmkõlasid või nende pöördeid.

Suuline test: ühehäälse progresseeruva meloodia solfedžeerimine Prima Vista;  rütmimuusika osakonda sisseastujatele lisandub rütmiharjutuste järeleplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista