Vastuvõtunõuded ühisõppesse keelpillide erialal


1. Eriala eksam
  • 1 osa suurvormist

  • 1-2 pala

  • 2 erineva karakteriga etüüdi

  • 1 heliredel

kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale


2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu