Vastuvõtunõuded ühisõppesse klassikalise kitarri erialal

1. Eriala eksam:

esitada 3 pala järgnevast valikust

  • Polüfoonia: renessanss- või barokiajastu lautopala (näited: J. A. De Logy „Capriccio“ või J. Dowland  „Sick Tune“ või G. Fr. Händel „Prelude in C“)

  • Klassikalis-romantilise ajastu kitarripala (näide: M. Carcassi Valss, op. 23 nr. 9 või M. Giuliani Divertimento, op. 40 nr. 23)

  • Etüüd või karakterpala (näide: A. Carlevaro Microstudy n. 1 või F. Sor Andante, op. 44 nr. 15)

  • 20.-21. saj. heliloojate väikevorm (J. Mirtenbaum Zenamon „Bossa“ või N. Kraft „Reminiscence“)


2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu