Vastuvõtunõuded ühisõppesse kompositsiooni erialal

1. Eriala eksam:

  • ükskõik millises vormis kompositsioon(id), esitada noot

  • tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil

  • kollokvium üldmuusikalistel teemadel

  • klaveril

a) polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st) 

b) suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu