Vastuvõtunõuded ühisõppesse kooridirigeerimise erialal

1. Eriala eksam:

  • juhatada peast tšehhi rahvalaul „Kevadaeg“ (PDF), mis antakse konsultatsioonis, mängida seda klaveril, laulda laulu kõiki häälepartiisid;

  • mängida üks pala klaveril;

  • laulda (ilma saateta) varem ettevalmistatud laul

  • vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks


2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu