Vastuvõtunõuded ühisõppesse löökpillide erialal


1. Eriala eksam:
  • heliredelid (duur ja moll) kuni kahe võtmemärgini

  • kaks erineva karakteriga pala erinevatel pillidel

  • üks väikese trummi etüüd

  • noodistlugemise kontroll (väike trumm ning ksülofon/marimba)


2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu