Vastuvõtunõuded ühisõppesse rütmimuusika laulu erialal

1. Eriala eksam

  • kaks ettevalmistatud laulu (kaasa noodid või fonogrammid oma lauludega!)   

  • väike improvisatsioon kohapeal antud laulu teemal 2. Solfedžo test
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu