SA Innove poolt on heaks kiidetud mitmed Elleri muusikakooli esitatud projektid ja tegevuskavad kutsehariduse arendamisele suunatud PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" – meetmete raames. PRÕM tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 

Projekt „Praktikasüsteemi arendamine Elleris“

Projekt "Videosillad muusikaõppes"

Projekt „Heli- ja visuaalkunsti loomelabor“

Projekt "Ansambliõppe simulaatorid"

Projekt „Praktika arendamine Elleris“

Tegevuskavad valdkonnas „Täiendav keeleõpe“

Tegevuskava valdkonnas „Kutsehariduse maine tõstmine“

Kommunikatsioonistrateegia aastateks 2017-2019

Virtuaaltuur


Projektiga Praktika arendamine Elleris“ (nr 2014-2020.1.05.17-0116) panustas Elleri muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse muusikavaldkonna õppesse ja praktika korraldusse kahel suunal - tööandjapoolsete praktikajuhendajate täiendõpe ja uute praktikute kaasamine õppesse.

Läbiviidud täienduskoolitustel said olulist täiendõpet 31 praktikajuhendajat. Koolitused hõlmasid praktika juhendamise, nõustamise ja muusiku terviseriskide ja -tööohutuse teemasid. Neid viisid läbi valdkonna tipp-praktikud Jouko Heiskanen (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences), Mari Karm, Airi Niilo ja Anu Sarv (Tartu Ülikool). 

Uute praktikutena kaasasime õppesse meistriklasse läbi viima akordioni erialal valdkonna tunnustatud praktiku Tiina Välja ja rütmimuusika laulu erialal Sirje Medelli. Medell on üks väheseid rahvusvahelise litsentsiga lauluõpetajaid rütmimuusikutele Eestis. Tänu projektile saime uusi praktikuid kaasata õppesse märkimisväärses mahus: 4 semestri jooksul u 450 akadeemilise tunni ulatuses. Neist said osa kõik akordioni eriala ja rütmimuusika laulu eriala õpilased, kokku 14. Tagasiside kaasatud praktikute osas oli väga positiivne. Projekti raames elluviidud tegevuste osas koostöö sujus ja oli nii õpilaste kui kolleegide vaates inspireeriv. Koostöö nimetatud praktikutega jätkub ka pärast projekti.

Projekti kogumaksumus oli 29,1 tuhat eurot. Seda rahastas SA Innove meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekt viidi ellu perioodil veebruar 2017-detsember 2018.


Tegevussuunal „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ panustab Elleri muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse keeleõppesse muusikavaldkonna kutseõppes. Täiendavate keeleõppe tegevuskavade raames on võimaldatud õpilastele järgnevat.

2016/2017 õppeaastal saksa keele algõpet, itaalia keele jätkukursust ja eesti keelest erineva emakeelega õpilastele ka eesti keele tasanduskursust. Eraldatud rahastus oli 6,8 tuhat eurot.

2017/2018 õppeaastal jätkati eelneval õppeaastal piloteeritud täiendavate keeleõppe tegevustega korrigeeritud mahtudes, täiendavalt pakuti itaalia keelsete ooperitekstide ja saksa Lied projektiõpet. Eraldatud rahastus oli 8,7 tuhat eurot.

2018 aasta sügissemestril jätkati eesti keele tasanduskursusega eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, projektõppena viidi läbi inglise keele süvaõpe ja  itaaliakeelse ooperi õpe klassikalise laulu eriala õpilastele, võimaldati uute kursustena portugali keele algõpet, saksa keele õpet algajatele ja edasijõudnutele ning vene keele foneetika lauljatele. Eraldatud rahastus oli 4,8 tuhat eurot.

Täiendavaid keeleõppetegevuste tegevuskavasid rahastab SA Innove projektist PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine". PRÕM tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.


Tegevussuunal „Kutsehariduse maine tõstmine“ rahastuse saanud Elleri muusikakooli tegevuskava raames valmis 11 kooli-õpilasi-õppimist tutvustavat klippi õpilaste ja vilistlastega. Avalikkusele on klipid kättesaadavaks tehtud kooli veebikanalites ja aktiivselt rakendatud kooli tutvustavatel üritustel. Need on osutunud väga populaarseteks, toetavad muusika-alase kutseõppe populariseerimist ja kooli nähtavamale toomist avalikkusele.

Ka valmis tegevuskava raames koolile visuaalne signatuur. Signatuur juhatab sisse iga Elleris valminud ja edaspidi valmiva videoklipi ja filmi, kasutatakse kooli tutvustavates ettekannetes ja mujalgi. Projekti jätkutegevusena on visuaalsele signatuurile sobiva helitausta leidmiseks välja kuulutatud konkurss.

Projektis viidi läbi 8 interaktiivse programmiga tutvustusüritust „Targa muusika kodu“ üle Lõuna-Eesti koostöös kohalike muusikakoolidega. Minikonverentsidel tutvustati uusi muusikalise kutseõppe õppekavasid, erinevate õppevormide, -mahtude ja jätkuhariduse võimalusi. Uuenduslik Elleri kooli ühise õppe korraldamine Poska Gümnaasiumiga, mis käivitus alates 2017/2018 õppeaastast, kuulus ka Haridusasutuse 2019 aasta teo kolme nominendi hulka (loe lähemalt SIIT). Minikonverentsid olid kombineeritud erinevate muusikaliste ettevõtmistega - kontsertetendusega “Tähistaeva legendid”, kohalike õpilaste esinemisega, Elleri õpetajate-õpilaste workshoppide ja kontsert-jämmiga.

Tegevuskava viidi ellu perioodil veebruar 2017 – oktoober 2018. Selle kogumaksumuseks kujunes 6,5 tuhat eurot. Tegevuskava rahastati SA Innove projektist PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" – meetmete raames. PRÕM tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Sama tegevussuuna - „Kutsehariduse maine tõstmine“ - raames SA Innove poolt keskselt koordineeritud kutseõppeasutuste kommunikatsioonialase nõustamise raames valmisid soovi avaldanud kutsekoolidele, teiste hulgas ka Elleri muusikakoolile, kommunikatsioonistrateegia aastateks 2017-2019 ning kooli virtuaaltuur